Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Beroep te Gent (Belgien) den 15 november 2018 – Procureur-generaal, övrig rättegångsdeltagare: X

(Mål C-717/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Beroep te Gent

Parter i det nationella målet

Sökande: Procureur-generaal

Övrig rättegångsdeltagare: X

Tolkningsfrågor

Tillåter artikel 2.2. i rambeslutet(1 ) om den europeiska arresteringsordern, såsom denna har införlivats med belgisk rätt genom lagen om den europeiska arresteringsordern, att den verkställande medlemsstaten vid sin bedömning av det däri fastställda kravet på att maxstraffet ska uppgå till minst tre år får åberopa den strafflag som gällde i den utfärdande medlemsstaten vid den tidpunkt då den europeiska arresteringsordern utfärdades?

Tillåter artikel 2.2. i rambeslutet om den europeiska arresteringsordern, såsom denna har införlivats med belgisk rätt genom lagen om den europeiska arresteringsordern, att den verkställande medlemsstaten vid sin bedömning av det däri fastställda kravet på att maxstraffet ska uppgå till minst tre år får åberopa en vid tidpunkten för utfärdandet av den europeiska arresteringsordern gällande strafflag som skärpte straffsatsen jämfört med den strafflag som gällde i den utfärdande medlemsstaten vid tidpunkten för gärningarna?

____________

(1 )     Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet