Language of document :

Жалба, подадена на 27 ноември 2018 г. от Португалска република срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 26 септември 2018 г. по дело T-463/16, Португалия/Комисия

(Дело C-737/18 P)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão и J. Saraiva de Almeida)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Обжалваното решение, тъй като съгласно посоченото решение Общият съд е отхвърлил жалбата за отмяна на Решение C(2016) 37531 на Европейската комисия (ЕО) от 20 юни 2016 г.

Да отмени Решение C(2016) 3753 на Европейската комисия (ЕО) от 20 юни 2016 г., доколкото Съдът разполага с основания да уважи доводите на Португалската Република.

Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Португалската Република иска да бъде отменено обжалваното решение и вследствие на това да се отмени спорното решение на Комисията въз основа на следните пороци:

1)    Грешка при прилагането на правото и нарушение на принципа на правна сигурност — нарушение на член 24 от Регламент (ЕО) № 73/20092 и на разпоредбата на членове 54, параграф 1, буква в), втора алинея и член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/20093 и явно противоречие, водещо до грешка при прилагането на правото с установеното в точки 43 и 44 от обжалваното решение, доколкото като обявява, че второто основание, изтъкнато от Комисия следва да се отхвърли по същество, Общият съд приема по подразбиране, че португалската система за проверка на кръстосаното съответствие е ефикасна система за контрол и следователно, като е отхвърлил основанието и като не е отменил обжалваното решение на Комисията, Общият съд е допуснал явна грешка при прилагането на правото в противоречие с постановеното и е нарушил принципа на правна сигурност.

2)    Грешка при прилагането на правото, противоречие с постановеното и нарушение на принципа на пропорционалност, доколкото обжалваното решение допуска в точка 41 несъмнена разлика между допустимост на финансирането и системата на кръстосано съответствие, а в точки 46 и 47, в противоречие на това приема, че общата сума на предоставената помощ на земеделските стопани полежи на корекция. В този смисъл в точка 43 от обжалваното решение е неправилно е изведен извод, че рискът за Фонда не може да бъде ограничен до доказателството за контрол и оставя в сила финансовата корекция на Комисията, приложена към целия разход, без това да е подходящо или необходимо за постигане на преследваната цел, като следователно е непропорционално. Това твърдение на Общия съд е в нарушение на разпоредбата на член 5 ДЕС, член 31, параграф 2 от Регламент № 1290/20054 и член 50, параграф 1 от Регламент № 1122/2009, от които следва, че процентът на корекция се прилага само по отношение на частта от разхода, която е изложена на риск, а именно 1 %. Ето защо обжалваното решение съдържа явна грешка при прилагането на правото и е опорочено от непоследователност на мотивите, както и нарушава общите принципи и нормите, предвидени в параграф 2, алинеи първа и шества от Работния документ на Комисията AGRI-2005-64043, тъй като е приложил неправилно тези принципи и норми в нарушение също и на Работен документ DS/2010/29 REV на Комисията, както и принципа на пропорционалност.

____________

1  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1059 на Комисията от 20 юни 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2016) 3753) (ОВ L 173, 2016 г., стр. 59).

2  Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 ) (ОВ L 30, 2009 г., стр. 16).

3  Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (ОВ L 316, 2009 г., стр. 65).

4  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).