Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2018 Portugalskou republikou proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 26. září 2018 ve věci T-463/16, Portugalsko v. Komise

(Věc C-737/18)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão a J. Saraiva de Almeida, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž jím Tribunál zamítl žalobu znějící na zrušení rozhodnutí Evropské komise C(2016) 37531 ze dne 20. června 2016;

zrušil rozhodnutí Evropské komise C(2016) 3753 ze dne 20. června 2016, neboť Soudní dvůr může důvodně určit, že žalobní důvody Portugalské republiky jsou opodstatněné;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Portugalská republika navrhuje zrušení napadeného rozsudku, potažmo zrušení napadeného rozhodnutí, na základě následujících vad:

1)    Nesprávné právní posouzení a porušení zásady právní jistoty – Porušení článku 24 nařízení (ES) č. 73/20092 , jakož i čl. 54 odst. 1 písm. c) druhého pododstavce a čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/20093 a zjevný nesoulad, vyplývající z nesprávného právního posouzení, se závěry uvedenými v bodech 43 a 44 napadeného rozsudku, spočívající v tom, že Tribunál se svým závěrem, že druhý důvod uváděný Komisí je neopodstatněný, čímž naznačuje, že portugalský systém kontroly podmíněnosti je účinný kontrolní systém, a tudíž zamítnutím příslušného žalobního důvodu a nezrušením napadeného rozhodnutí dopustil zjevně nesprávného právního posouzení a rozporu s judikaturou, jakož i porušení zásady právní jistoty.

2)    Nesprávné právní posouzení, rozpor s judikaturou a porušení zásady proporcionality spočívající v tom, že Tribunál v bodě 41 napadeného rozsudku uznává jednoznačné rozlišování mezi způsobilostí výdajů a systémem podmíněnosti, přičemž v bodech 46 a 47 naopak uvádí, že u celkové částky podpory vyplacené zemědělcům musí být provedena oprava. V tomto smyslu dospěl Tribunál v bodě 43 napadeného rozsudku k nesprávnému závěru, že riziko pro fond nemůže být omezeno na kontrolní vzorek, a ponechal v platnosti finanční opravu, kterou Komise provedla u všech výdajů, což není vhodné ani nezbytné k dosažení sledovaného cíle, a je tudíž nepřiměřené. Tento závěr Tribunálu je v rozporu s článkem 5 SEU, čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1290/20054 a s čl. 50 odst. 1 nařízení č. 1122/2009, z nichž vyplývá, že míra oprav se vztahuje jen na část výdajů vystavenou riziku, tj. 1 %. Napadený rozsudek je tak stižen zjevně nesprávným právním posouzením a nesoudržným odůvodněním a je v rozporu s obecnými zásadami a s pravidly stanovenými v bodě 2 prvním a šestém pododstavci pracovního dokumentu Komise AGRI-2005-64043, neboť je uplatnil nesprávným způsobem, a tudíž i s pracovním dokumentem Komise DS/2010/29 REV a se zásadou proporcionality.

____________

1 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1059 ze dne 20. června 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [oznámeno pod číslem C(2016) 3753] (Úř. věst. 2016, L 173, s. 59)

2 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. 2009, L 30, s. 16)

3 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (Úř. věst. 2009, L 316, s. 65)

4 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. 2005, L 209, s. 1)