Language of document :

Appel iværksat den 27. november 2018 af Den Portugisiske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 26. september 2018 i sag T-463/16, Portugal mod Kommissionen

(Sag C-737/18 P)

Processprog: portugisisk

Parter

Appellant: Den Portugisiske Republik (ved L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão og J. Saraiva de Almeida, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves, for så vidt som Retten ikke tiltrådte påstanden om annullation af Kommissionens afgørelse C(2016) 3753 1 af 20. juni 2016.

Kommissionens afgørelse C(2016) 3753 af 20. juni 2016 annulleres, idet Domstolen har grundlag for at fastslå, at Den Portugisiske Republiks argumenter er begrundede.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Den Portugisiske Republik har nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom og om annullation af den omtvistede afgørelse, hvilket støttes på følgende mangler:

1) Retlig fejl og tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet – tilsidesættelse af artikel 24 i forordning (EF) nr. 73/2009 2 samt af artikel 54, stk. 1, litra c), andet afsnit, og artikel 71, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 3  samt som følge af denne retlige fejl en åbenbar selvmodsigelse ved det i den appellerede doms præmis 43 og 44 fastslåede, for så vidt som Retten ved at forkaste Kommissionens andet anbringende lagde til grund, at det portugisiske kontrolsystem for krydsoverensstemmelse var et effektivt kontrolsystem, og ved at forkaste anbringendet uden at annullere den omtvistede afgørelse begik Retten derfor en åbenbar retlig fejl og gav en selvmodsigende begrundelse, hvorved den ligeledes tilsidesatte retssikkerhedsprincippet.

2) Retlig fejl, selvmodsigende begrundelse og tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, for så vidt som Retten i den appellerede doms præmis 41 tiltrådte den utvetydige sondring mellem støtteberettigelse og krydsoverensstemmelsessystemet, hvorimod den i modstrid hermed i præmis 46 og 47 fastslog, at det samlede støttebeløb, der skulle betales til landbrugerne, skulle pålægges en korrektion. I den appellerede doms præmis 43 konkluderede Retten således med urette, at risikoen for fonden ikke kan begrænses til, at kontrollen er godtgjort, og den opretholdt den af Kommissionen anvendte finansielle korrektion af de samlede udgifter, hvilket hverken er passende eller nødvendigt for at nå det forfulgte mål og dermed er uforholdsmæssigt. Rettens opfattelse er i strid med artikel 5 TEU, artikel 31,stk. 2, i forordning nr. 1290/2005 4 og artikel 50, stk. 1, i forordning nr. 1122/2009, hvoraf fremgår, at korrektionssatsen alene finder anvendelse på den del af udgiften, der er udsat for en risiko, dvs. 1%. På denne måde er den appellerede dom behæftet med en åbenbar retlig fejl og en selvmodsigende begrundelse, idet de almindelige principper og regler i punkt 2, første og sjette afsnit, i Kommissionens arbejdsdokument, AGRI-2005-64043, blev tilsidesat som følge af Rettens urigtige anvendelse heraf, hvorved Kommissionens arbejdsdokument DS/2010/29 REV og proportionalitetsprincippet ligeledes blev tilsidesat.

____________

1     Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1059 af 20.6.2016 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2016) 3753) (EUT 2016, L 173, s. 59).

2     Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19.1.2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT 2006, L 30, s. 16).

3     Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30.11.2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (EUT 2009, L 316, s. 65).

4     Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT 2005, L 209, s. 1).