Language of document :

Žalba koju je 27. studenoga 2018. podnijela Portugalska Republika protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 26. rujna 2018. u predmetu T-463/16, Portugal protiv Komisije

(predmet C- 737/18 P)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Žalitelj: Portugalska Republika (zastupnici: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão i J. Saraiva de Almeida, agenti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu jer je njome Opći sud odbio tužbu za poništenje Odluke Europske komisije (EZ) C(2016) 37531 od 20. lipnja 2016.;

poništi Odluku Europske komisije (EZ) C(2016) 3753 od 20. lipnja 2016. s obzirom na to da može proglasiti osnovanim zahtjev Portugalske Republike;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Portugalska Republika zahtijeva ukidanje pobijane presude i, posljedično, poništenje osporavane odluke zbog:

1.    Povrede koja se tiče prava i povrede načela pravne sigurnosti – Kršenje članka 24. Uredbe (EZ) br. 73/20092 , članka 54. stavka 1. točke (c) i članka 71. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1122/20093 te očita proturječnost s točkama 43. i 44. pobijane presude – proizišla iz povrede koja se tiče prava – s obzirom na to da je Opći sud, proglašavanjem neosnovanosti Komisijina drugog razloga, implicirao učinkovitost portugalskog sustava kontrole višestruke sukladnosti čime je – neponištavanjem pobijane odluke unatoč odbijanju razloga – počinio očitu pogrešku koja se tiče prava, proturječio samom sebi i povrijedio načelo pravne sigurnosti.

2.    Povrede koja se tiče prava, proturječnosti i povrede načela proporcionalnosti jer je u točki 41. pobijane presude prihvaćeno nedvojbeno razlikovanje između prihvatljivosti i sustava višestruke sukladnosti dok je, proturječno tomu, u njezinim točkama 46. i 47. utvrđeno da je nužan ispravak ukupnog iznosa potpore isplaćene poljoprivrednicima. U tom je pogledu u točki 43. pobijane presude pogrešno zaključeno da se rizik za Fond ne može ograničiti na kontrolni uzorak te je neosnovano potvrđen financijski ispravak što ga je Komisija primijenila na cjelokupni trošak, što nije ni prikladno ni nužno za ostvarenje zadanog cilja te je stoga neproporcionalno. Tim zaključkom Opći sud povrijedio je članak 5. UEU-a, članak 31. stavak 2. Uredbe br. 1290/20054 i članak 50. stavak 1. Uredbe br. 1122/2009, iz kojih proizlazi da se stopa ispravka primjenjuje isključivo na dio troškova izložen riziku, odnosno na 1 % tih troškova. Na taj je način u pobijanoj presudi počinjena očita pogreška koja se tiče prava, obrazloženje je nedosljedno te su povrijeđena opća načela i pravila ustanovljena u prvom i šestom stavku točke 2. Komisijinog radnog dokumenta AGRI-2005-64043, koji su nepravilno primijenjeni, a povrijeđeni su i Komisijin radni dokument DS/2010/29 REV te načelo proporcionalnosti.

____________

1 Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1059 od 20. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) [priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3753] (SL 2016., L 173, str. 59.)

2  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.)

3  Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL 2009., L 316, str. 65.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 20., str. 231.)

4  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)