Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-463/16. sz., Bizottság kontra Portugália ügyben 2018. szeptember 26-án hozott ítélete ellen a Portugál Köztársaság által 2018. november 27-én benyújtott fellebbezés

(C-737/18 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Fellebbező: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão és J. Saraiva de Almeida meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet abban a részében, amelyben – az említett ítélet értelmében – a Törvényszék elutasította a 2016. június 20-i C(2016) 3753 bizottsági határozat1 megsemmisítése iránti kérelmet.

A Bíróság semmisítse meg a 2016. június 20-i C(2016) 3753 bizottsági határozatot, tekintettel arra, hogy a Bíróság hatáskörrel rendelkezik a Portugál Köztársaság hivatkozásai megalapozott jellegének megállapítására.

A Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Portugál Köztársaság a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését, következésképpen a megtámadott határozat megsemmisítését kéri a következő hibák alapján:

1) Téves jogalkalmazás és a jogbiztonság elvének megsértése – A 73/2009/EK rendelet2 24. cikkének megsértése, valamint az 1122/2009/EK rendelet3 54. cikke (1) bekezdése c) pontja második bekezdése, valamint 71. cikke (1) bekezdése rendelkezésének megsértése, valamint nyilvánvaló ellentmondás, amely a megtámadott ítélet 43. és 44. pontjában tett megállapításokban található téves jogalkalmazásból ered, mivel annak kimondásával, hogy a Bizottság által hivatkozott második jogalap megalapozatlan,a Törvényszék azt mondta ki, hogy a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésének portugál rendszere hatékony ellenőrzési rendszer, ezért a Törvényszék a jogalap oly módon történő elutasításával, hogy nem semmisítette meg a megtámadott határozatot, nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, és ellentétbe került az ítélettel, és megsértette a jogbiztonság elvét is.

2) Téves jogalkalmazás, ellentétesség és az arányosság elvének megsértése, mivel a megtámadott ítélet 41. pontja elfogadja a támogathatóság és a kölcsönös megfeleltetés közötti félreérthetetlen különbségtételt, a 46. és a 46. pontban viszont, ezzel ellentmondásban az kerül megállapításra, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás teljes összege korrekció tárgyát kell, hogy alkossa. Ebben az értelemben a megtámadott ítélet 43. pontjában tévesen az a következtetés kerül levonásra, hogy az Alap kockázata nem korlátozható a minta ellenőrzésére, és fenntartja a Bizottság által a kiadások összességére alkalmazott korrekciót, ami sem nem megfelelő, sem nem szükséges a követett cél eléréséhez, és ezért aránytalan. A Törvényszék e megállapítása sérti az EUSZ 5. cikket, az 1290/2005 rendelet4 31. cikkének (2) bekezdését, valamint az 1122/2009 rendelet 50.cikkének (1) bekezdését, amelyekből az következik, hogy a korrekciós százalék a kiadás csak azon részére alkalmazható, amely ki van téve a kockázatnak, amely 1%. Ily módon a megtámadott ítélet nyilvánvalóan tévesen alkalmazza a jogot, inkoherens az indokolása, tovább sérti az általános elveket, valamint az AGRI-2005–64043 bizottsági munkadokumentum 2. pontjának első és hatodik bekezdését, mivel azokat nem megfelelően alkalmazta, megsértve a DS/2010/29 REV bizottsági munkadokumentumot és az arányosság elvét is.

____________

1 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2016. június 20-i (EU) 2016/1059 bizottsági végrehajtási határozat (az értesítés a C(2016) 3753. számú dokumentummal történt) (HL 2016. L 173., 59. o.)

2 A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 30., 16. o.)

3 A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (HL 2009. L 316., 65. o.)

4 A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 209., 1. o.)