Language of document :

2018 m. lapkričio 27 d. Portugalijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-463/16 Portugalija / Komisija

(Byla C-737/18 P)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Apeliantė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão ir J. Saraiva de Almeida

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek Bendrasis Teismas šiuo sprendimu atmetė ieškinį dėl 2016 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimo C (2016)37531 panaikinimo,

panaikinti 2016 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimą C (2016)3753, nes Teisingumo teismas gali priimti sprendimą dėl Portugalijos Respublikos argumentų pagrįstumo,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Portugalijos Respublika prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir, dėl tos priežasties, panaikinti ginčijamą sprendimą remiantis toliau nurodytais pagrindais:

1) Teisės klaida ir teisinio saugumo principo pažeidimas: Reglamento (EB) Nr. 73/20092 24 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1122/20093 54 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos ir 71 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimas ir akivaizdus iš teisės klaidos kylantis nesuderinamumas su skundžiamo sprendimo 43 ir 44 punktais, nes nuspręsdamas, kad Komisijos pateiktas antrasis pagrindas yra nepagrįstas, Bendrasis Teismas netiesiogiai teigia, jog Portugalijos kompleksinės paramos kontrolės sistema yra veiksminga kontrolės sistema ir, tokiomis aplinkybėmis, nuspręsdamas atmesti šį pagrindą ir nepanaikindamas ginčijamo sprendimo, Bendrasis Teismas daro akivaizdžią teisės klaidą ir pats sau prieštarauja, taip pažeisdamas ir teisinio saugumo principą.

2) Teisės klaida, sprendimo prieštaringumas ir proporcingumo principo pažeidimas: skundžiamo sprendimo 41 punkte pripažįstamas neginčijamas skirtumas tarp atitikimo reikalavimams ir kompleksinės paramos sistemos bei prieštaringai to sprendimo 46 ir 47 punktuose tvirtinama, kad bendra ūkininkams išmokėta pagalbos suma turi būti koreguojama. Skundžiamo sprendimo 43 punkte Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad fondo rizika negali būti apribota atsitiktiniu ėminiu ir paliko nepanaikintą finansinę korekciją, kurią Komisija taiko visoms išlaidoms, o tai nėra nei tinkama, nei reikalinga siekiamiems tikslams, todėl neproporcinga. Taikydamas tokį požiūrį Bendrasis Teismas pažeidžia ESS 5 straipsnio, Reglamento Nr. 1290/20054 31 straipsnio 2 dalies ir Reglamento Nr. 1122/2009 50 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatyta, kad korekcijos norma taikoma tik rizikingai išlaidų daliai, t. y. 1 %. Todėl skundžiamame sprendime yra akivaizdi teisės klaida ir prieštaravimas jo pagrinduose, todėl pažeidžiami bendrieji principai ir normos, nustatytos Komisijos darbo dokumento AGRI-2005-64043, kurį teismas taiko klaidingai ir taip pat pažeisdamas Komisijos darbo dokumentą DS/2010/29 REV bei proporcingumo principą, 2 punkto pirmoje ir šeštoje dalyse.

____________

1 2016 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1059 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3753) (OL L 173, 2016, p. 59).

2 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009, p. 16).

3 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, 2009, p. 65).

4 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1).