Language of document :

Recurs introdus la 27 noiembrie 2018 de Republica Portugheză împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 26 septembrie 2018 în cauza T-463/16, Portugalia/Comisia

(Cauza C-737/18 P)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Recurentă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão și J. Saraiva de Almeida, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea hotărârii atacate în măsura în care, prin această hotărâre, Tribunalul a respins acțiunea în anularea Deciziei C(2016) 37531 a Comisiei Europene din 20 iunie 2016;

anularea Deciziei C(2016) 3753 a Comisiei Europene din 20 iunie 2016, având în vedere că Tribunalul este în măsură să aprecieze temeinicia argumentelor invocate de Republica Portugheză;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Portugheză solicită anularea hotărârii atacate și, în consecință, anularea deciziei în litigiu, pe baza următoarelor motive:

1) Săvârșirea unei erori de drept și încălcarea principiului securității juridice - Încălcarea articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/20092 și a prevederilor articolului 54 alineatul (1) litera (c) al doilea paragraf și ale articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/20093 și contradicția vădită, rezultată dintr-o eroare de drept, cu cele statuate la punctele 43 și 44 din hotărârea atacată, în măsura în care, atunci când a considerat că al doilea motiv invocat de Comisie este nefondat, Tribunalul a presupus că sistemul portughez de controlul privind ecocondiționalitatea era un sistem de control eficient și, astfel, întrucât a respins motivul ca nefondat și nu a anulat decizia atacată, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept vădită și a pronunțat o hotărâre contradictorie, încălcând de asemenea principiul securității juridice.

2) Săvârșirea unei erori de drept, pronunțarea unei hotărâri contradictorii și încălcarea principiului proporționalității, în măsura în care hotărârea atacată admite la punctul 41 distincția clară dintre eligibilitate și sistemul ecocondiționalității și, la punctele 46 și 47, afirmă, dimpotrivă, că cuantumul total al ajutorului plătit agricultorilor trebuia să facă obiectul unei corecții. Astfel, la punctul 43 din hotărârea atacată s-a concluzionat, în mod eronat, că riscul pentru fond nu poate fi limitat la eșantionul de control și s-a menținut corecția financiară a Comisiei aplicată la totalitatea cheltuielilor, ceea ce nu este nici adecvat, nici necesar pentru realizarea scopului urmărit, fiind prin urmare, disproporționat. Această concluzie a Tribunalului încalcă prevederile articolului 5 TUE, ale articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1290/20054 și ale articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1122/2009, din care rezultă că rata de corecție este aplicabilă numai acelei părți din cheltuieli expuse riscului, și anume 1 %. În acest mod, hotărârea atacată este viciată de o eroare vădită de drept și de o motivare contradictorie, încălcând principiile generale și normele prevăzute la alineatul (2) primul și al șaselea paragraf din documentul de lucru al Comisiei, AGRI-2005-64043, prin aplicarea greșită a acestora, precum și documentul de lucru DS/2010/29 REV al Comisiei și principiul proporționalității.

____________

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1059 a Comisiei din 20 iunie 2016 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2016) 3753] (JO 2016, L 173, p. 59).

2 Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

3 Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 de noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO 2009, L 316, p. 65).

4 Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005, L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193).