Language of document :

Odvolanie podané 27. novembra 2018: Portugalská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 26. septembra 2018 vo veci T-463/16, Portugalsko/Komisia

(vec C-737/18 P)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão a J. Saraiva de Almeida, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom ním Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť rozhodnutia Európskej komisie (EÚ) C(2016) 37351 z 20. júna 2016.

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) C(2016) 3735 z 20. júna 2016, keďže Súdny dvor môže vychádzať z toho, že tvrdenia Portugalskej republiky sú odôvodnené.

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Portugalská republika navrhuje zrušiť napadnutý rozsudok, a teda aj napadnuté rozhodnutie, a to v dôsledku nasledujúcich pochybení:

1.    Nesprávne právne posúdenie a porušenie zásady právnej istoty – Porušenie článku 24 nariadenia (ES) č. 73/20092 a ustanovení článku 54 ods. 1 písm. c) druhého pododseku a článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/20093 a zjavný nesúlad, vyplývajúci z nesprávneho právneho posúdenia, so závermi uvedenými v bodoch 43 a 44 napadnutého rozsudku, spočívajúci v tom, že Všeobecný súd sa svojím konštatovaním, že druhý dôvod uvedený Komisiou je neopodstatnený, čím naznačuje, že portugalský systém kontroly krížového plnenia je účinný kontrolný systém, a teda zamietnutím príslušného žalobného dôvodu a nezrušením napadnutého rozhodnutia, dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia v rozpore s judikatúrou, ako aj porušenia zásady právnej istoty.

2.    Nesprávne právne posúdenie, rozpor s judikatúrou a porušenie zásady proporcionality spočívajúce v tom, že Všeobecný súd v bode 41 napadnutého rozsudku uznáva jednoznačné rozlišovanie medzi spôsobilosťou výdavkov a systémom krížového plnenia, pričom v bodoch 46 a 47 naopak uvádza, že u celkovej čiastky podpory vyplatenej poľnohospodárom musí byť vykonaná oprava. V tomto zmysle dospel Všeobecný súd v bode 43 napadnutého rozsudku k nesprávnemu záveru, že riziko pre fond nemôže byť obmedzené na kontrolnú vzorku a ponechal v platnosti finančnú opravu, ktorú Komisia vykonala v prípade všetkých údajov, čo nie je vhodné ani nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa, a je teda neprimerané. Tento záver Všeobecného súdu je v rozpore s článkom 5 ZEÚ, článkom 31 ods. 2 nariadenia č. 1290/20054 a článkom 50 ods. 1 nariadenia č. 1122/2009, z ktorých vyplýva, že percentuálna miera opráv sa vzťahuje len na časť výdavkov vystavenú riziku, t. j. 1 %. Napadnutý rozsudok teda obsahuje zjavne nesprávne právne posúdenie a nesprávne odôvodnenie a je v rozpore so všeobecnými zásadami a pravidlami stanovenými v bode 2 prvom a štvrtom pododseku pracovného dokumentu Komisie AGRI-2005-64043, keďže ich uplatnil nesprávnym spôsobom, a teda aj v rozpore s pracovným dokumentom Komisie DS/2010/29 REV a so zásadou proporcionality.

____________

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1059 z 20. júna 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2016) 3753] – Ú. v. EÚ L 173, 2016, s. 59.

2 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16.

3 Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva – Ú. v. EÚ L 316, 2009, s. 65.

4 Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1).