Language of document :

Pritožba, ki jo je Portugalska republika vložila 27. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2018 v zadevi Portugalska/Komisija, T-463/16

(Zadeva C-737/18 P)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Pritožnica: Portugalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão in J. Saraiva de Almeida, agenti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo v delu, v katerem je Splošno sodišče z njo zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2016) 37531 z dne 20. junija 2016, razveljavi;

Sklep Komisije C(2016) 3753 z dne 20. junija 2016 razglasi za ničen, ker ima Sodišče podlago za ugotovitev, da so trditve Portugalske republike utemeljene;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Portugalska republika predlaga, naj se izpodbijana sodba razveljavi, izpodbijani sklep pa razglasi za ničen iz teh razlogov:

1.    Napačna uporaba prava in kršitev načela pravne varnosti: kršitev člena 24 Uredbe Sveta (ES) št. 73/20092 ter določb člena 54(1)(c), drugi pododstavek, in člena 71(1) Uredbe komisije (ES) št. 1122/20093 in očitna neskladnost – ki izhaja iz napačne uporabe prava – glede na to, kar je navedeno v točkah 43 in 44 izpodbijane sodbe, ker je Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da je drugi razlog, ki ga je navedla Komisija, neutemeljen, domnevalo, da je portugalski kontrolni sistem skladnosti učinkovit sistem, in ker je zato zaradi zavrnitve razloga in nerazglasitve ničnosti sklepa pravo očitno uporabilo napačno in ravnalo v nasprotju s svojimi ugotovitvami, s čimer je kršilo načelo pravne varnosti.

2.    Napačna uprava prava, neskladnost in kršitev načela sorazmernosti: ker je v točki 41 izpodbijane sodbe priznano, da obstaja nezmotljiva razlika med upravičenostjo in sistemom skladnosti, v točkah 46 in 47 pa je v nasprotju s tem navedeno, da mora biti skupni znesek pomoči, dodeljene kmetom, popravljen. V tem smislu je v točki 43 izpodbijane sodbe napačno ugotovljeno, da tveganje za sklad ne more biti omejeno kontrolni vzorec, in potrjen finančni popravek, ki ga je Komisija izvedla na celotne stroške, kar ni niti ustrezno niti nujno za izpolnitev zastavljenega cilja ter je zato nesorazmerno. Ta trditev Splošnega sodišča krši določbe člena 5 PEU, člena 31(2) Uredbe št. 1290/20054 in člen 50(1) Uredbe št. 1122/2009, iz katerih je razvidno, da se stopnja popravka uporabi le za del stroškov, za katerega velja tveganje, in sicer za 1 %. Na ta način je z izpodbijano sodbo prišlo do očitno napačne uporabe prava in njena obrazložitev ni skladna, s čimer ta sodba krši splošna načela in pravila, določena v točki 2, prvi in šesti odstavek, delovnega dokumenta Komisije AGRI 2005-64043, saj so bila ta načela in pravila v sodbi uporabljena napačno, s sodbo pa sta bila kršena tudi delovni dokument Komisije DS/2010/29 REV in načelo sorazmernosti.

____________

1  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1059 z dne 20. junija 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod številko dokumenta C(2016) 3753) (UL 2016, L 173, str. 59).

2  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL 2019, L 30, str. 16).

3  Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL 2009, L 316, str. 65).

4  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL 2009, L 209, str. 1).