Language of document :

Överklagande ingett den 27 november 2018 av Republiken Portugal av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 26 september 2018 i mål T-463/16, Portugal mot kommissionen

(Mål C-737/18 P)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão och J. Saraiva de Almeida)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, i den utsträckning som tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut C (2016) 37531 av den 20 juni 2016,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C (2016) 3753 av den 20 juni 2016, eftersom domstolen kan pröva Republiken Portugals argument,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Portugal yrkar att den överklagade domen ska upphävas och att det omtvistade beslutet ska ogiltigförklaras, och åberopar till för detta följande grunder:

1) Felaktig rättstillämpning och åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen – Åsidosättande av artikel 24 i förordning (EG) nr 73/20092 och bestämmelserna i artiklarna 54.1 c andra stycket och 71.1 i förordning (EG) nr 1122/20093 , samt meddelande en dom med uppenbart motstridiga domskäl, till följd av en felaktig rättstillämpning, med beaktande av vad tribunalen funnit i punkterna 43 och 44 i den överklagade domen. Tribunalen gjorde sig således skyldig till felaktig rättstillämpning och meddelade en dom med motstridiga domskäl eftersom den ansåg att det portugisiska systemet för kontroll av tvärvillkoren var ett effektivt kontrollsystem, då den fann att det saknades fog för kommissionens andra grund. Genom att anse att det saknades fog för grunden men inte ogiltigförklara det omtvistade beslutet gjorde sig tribunalen skyldig till en uppenbart felaktig rättstillämpning och meddelade en dom med motstridiga domskäl samt åsidosatte rättssäkerhetsprincipen.

2) Felaktig rättstillämpning, motstridiga domskäl och åsidosättande av proportionalitetsprincipen: I punkt 41 i den överklagade domen medges att det finns en klar och tydlig distinktion mellan stödberättigande och systemet med tvärvillkor. I punkterna 46 och 47 sägs emellertid, i strid härmed, att det totala stödbelopp som betalats till jordbrukarna ska korrigeras. Tribunalen fann i punkt 43 i den överklagade domen således felaktigt att den risk som fonden löper inte endast hänför sig till stickprovskontrollen och att den finansiella korrigering som kommissionen tillämpat på utgifterna i deras helhet skulle bestå, trots att denna inte är lämplig eller nödvändig för att uppnå det eftersträvade syftet och därför är oproportionerlig. Tribunalens bedömning innebär ett åsidosättande av artikel 5 FEU, artikel 31.2 i förordning nr 1290/20054 och artikel 50.1 i förordning nr 1122/2009, av vilka det framgår att korrigeringskoefficienten endast ska tillämpas på den utgift som omfattas av risken, det vill säga 1 procent. Den överklagade domen innehåller därmed en felaktig rättstillämpning och motstridiga domskäl samt strider mot de allmänna principer och regler som avses i punkt 2 första och sjätte styckena i kommissionens arbetsdokument AGRI-2005-64043, vilka tillämpats på ett felaktigt sätt, och mot kommissionens arbetsdokument DS/2010/29/REV samt proportionalitetsprincipen.

____________

1 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1059 av den 20 juni 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2016) 3753] (EUT L 173, 2016, s. 59).

2 Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, 2009, s. 65).

4 Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1).