Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2018 Duferco Long Products SA proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 18. září 2018 ve věci T-93/17, Duferco Long Products v. Komise

(Věc C-738/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Duferco Long Products SA (zástupci: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek (T-93/17, EU:T:2018:558);

zrušil čl. 1 písm. f) a článek 2 rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2016 o státních podporách SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2015/CP), které poskytla Belgie ve prospěch společnosti Duferco;

uložil žalované náhradu nákladů tohoto řízení, jakož i náhradu nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Ve svém kasačním opravném prostředku navrhovatelka uvádí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl přezkoumat dvě početní chyby, kterých se dopustila Komise v rámci posouzení povahy pari passu šestého opatření uvedeného v rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2016 o státních podporách SA.33926 2013/C, jakož i při použití kritéria soukromého investora v tržním hospodářství.

Navrhovatelka konkrétně uvádí, že:

Tribunál neprovedl odpovídající soudní přezkum způsobu, jakým Komise použila kritérium soukromého investora v tržním hospodářství;

Tribunál měl v prvé řadě přezkoumat žalobní důvod vycházející z pochybení Komise v rámci posouzení povahy pari passu tohoto šestého opatření namísto toho, aby upřednostnil analýzu dokumentů předložených Belgií.

____________