Language of document :

Appel iværksat den 27. november 2018 af Duferco Long Products SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 18. september 2018 i sag T-93/17, Duferco Long Products mod Kommissionen

(Sag C-738/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Duferco Long Products SA (ved avocats J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart og Q. Declève)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom (T-93/17, EU:T:2018:558) ophæves.

Artikel 1, litra f), og artikel 2 i Kommissionens afgørelse af 20. januar 2016 om statsstøtte SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) iværksat af Belgien til fordel for Duferco annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i såvel den foreliggende sag som i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med sin appel har appellanten gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at afvise at undersøge to regnefejl, som Kommissionen begik som led i vurderingen af den af Kommissionens afgørelse af 20. januar 2016 om statsstøtte SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) omhandlede sjette foranstaltnings karakter af pari passu og som led i anvendelsen af kriteriet om en privat investor i en markedsøkonomi.

Appellanten har navnlig anført følgende:

Retten foretog ikke en passende retslig prøvelse af den måde, hvorpå Kommissionen anvendte kriteriet om en privat investor i en markedsøkonomi.

Retten burde have prioriteret undersøgelsen af anbringendet om de fejl, som Kommissionen begik som led i vurderingen af, om denne sjette foranstaltning havde karakter af pari passu, fremfor at prioritere analysen af de dokumenter, som Belgien havde fremlagt.

____________