Language of document :

Duferco Long Products SA 27. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 18. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-93/17: Duferco Long Products versus komisjon

(kohtuasi C-738/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Duferco Long Products SA (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Liidu Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus (T-93/17, EU:T:2018:558);

tühistada komisjoni 20. jaanuari 2016. aasta otsuse, mis puudutab riigiabi SA.33926 2013/C (ex 2013/NN,2011/CP), mida Belgia andis äriühingule Duferco artikli 1 punkt f ja artikkel 2;

mõista käesoleva menetluse ja Üldkohtu menetluse kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebusega väidab apellant, et Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta keeldus hindamast kahte arvutusviga, mida komisjon oli teinud, analüüsides komisjoni 20. jaanuari 2016. aasta otsuses, mis puudutab riigiabi SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), käsitletud kuuenda meetme samasugust kohtlemist (pari passu); ning kohaldades turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteeriumi.

Apellant märgib täpsemalt, et:

Üldkohus ei teostanud piisavat kohtulikku kontrolli selle üle, kuidas komisjon kohaldas turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteeriumi;

Üldkohus oleks esmajärjekorras pidanud hindama väidet nende vigade kohta, mida komisjon on teinud kuuenda meetme samasuguse kohtlemise (pari passu) analüüsimise raames, mitte aga eelistama Belgia esitatud dokumentide analüüsi.

____________