Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. novembrī Duferco Long Products SA iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 18. septembra spriedumu lietā T-93/17 Duferco Long Products/Komisija

(Lieta C-738/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Duferco Long Products SA (pārstāvji: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, QDeclève, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Eiropas Savienības Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu (T-93/17, EU:T:2018:558);

atcelt Komisijas lēmuma (2016. gada 20. janvāris) par valsts atbalstu SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), ko Beļģija sniegusi Duferco, 1. panta f) punktu un 2. pantu;

piespriest atbildētājai apelācijas tiesvedībā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā instancē, kā arī tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Savā apelācijas sūdzībā tās iesniedzēja norāda, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atsakoties pārbaudīt divas aprēķinu kļūdas, kuras Komisija bija pieļāvusi, izvērtējot Komisijas lēmumā (2016. gada 20. janvāris) par valsts atbalstu SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) ietvertā sestā pasākuma pari passu raksturu, kā arī piemērojot privātā ieguldītāja tirgus ekonomikā kritēriju.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja it īpaši norāda, ka:

Vispārējā tiesa nav veikusi atbilstošu pārbaudi tiesā par to, kā Komisija bija piemērojusi privātā ieguldītāja tirgus ekonomikā kritēriju;

Vispārējai tiesai esot prioritāri bijis jāpārbauda pamats saistībā ar Komisijas pieļautajām kļūdām, izvērtējot minētā sestā pasākuma pari passu raksturu, nevis jādod priekšroka Beļģijas iesniegto dokumentu analīzei.

____________