Language of document :

Odvolanie podané 27. novembra 2018: Duferco Long Products SA proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 18. septembra 2018 vo veci T-93/17, Duferco Long Products/Komisia

(vec C-738/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Duferco Long Products SA (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Odporkyňa: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie:

zrušil napadnutý rozsudok (T-93/17, EÚ:T:2018:558),

zrušil článok 1 písm. f) a článok 2 rozhodnutia Komisie z 20. januára 2016 o štátnej pomoci SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) poskytnutej Belgickom v prospech spoločnosti Duferco,

zaviazal odporkyňu na náhradu trov tohto konania, ako aj náhradu trov konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojom odvolaní odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia tým, že odmietol preskúmať dva nesprávne výpočty, ktoré vykonala Komisia v rámci posúdenia povahy pari passu šiesteho opatrenia uvedeného v rozhodnutí Komisie z 20. januára 2016 o štátnej pomoci SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), ako aj pri uplatňovaní kritéria súkromného investora v trhovom hospodárstve.

Odvolateľka konkrétnejšie uvádza, že:

-    Všeobecný súd nepristúpil k primeranému súdnemu preskúmaniu spôsobu, ako Komisia uplatnila kritérium súkromného investora v trhovom hospodárstve,

-    Všeobecný súd mal prednostne preskúmať žalobný dôvod založený na pochybeniach, ktorých sa Komisia dopustila pri posudzovaní povahy pari passu tohto šiesteho opatrenia namiesto toho, aby uprednostnila analýzu dokumentov predložených Belgickom.

____________