Language of document :

Överklagande ingett den 27 november 2018 av Duferco Long Products SA av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 18 september 2018 i mål T-93/17, Duferco Long Products mot kommissionen

(Mål C-738/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Duferco Long Products SA (ombud: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara den överklagade domen (T-93/17, EU:T:2018:558),

ogiltigförklara artiklarna 1 f och 2 i kommissionens beslut av den 2 januari 2016 om statligt stöd SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) som Belgien genomfört till förmån för Duferco,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande mål och i förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

I överklagandet har klaganden anfört att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte pröva de två beräkningsfel som kommissionen gjorde i samband med utvärderingen av huruvida den sjätte åtgärden, som avses i kommissionens beslut av den 20 januari 2016 om statligt stöd SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) och i tillämpningen av kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi, genomfördes på lika villkor.

Klaganden har närmare bestämt anfört att

-    tribunalen inte gjorde en tillräcklig rättslig prövning av hur kommissionen hade tillämpat kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi,

-    tribunalen borde först och främst ha undersökt grunden avseende de fel som kommissionen gjorde i samband med bedömningen av huruvida den sjätte åtgärden genomfördes på lika villkor, snarare än att ge företräde åt utvärderingen av handlingar som Belgien tillhandahållit.

____________