Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de Instrucción de Badalona (Испания), постъпило на 22 октомври 2018 г. — наказателно производство срещу VW

(Дело C-659/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Instrucción de Badalona

Страни в главното производство

VW

Преюдициален въпрос

Следва ли член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално, член 3, параграф 2 от Директива 2013/48/ЕС1 да се тълкуват в смисъл, че упражняването на правото на достъп до адвокат може да бъде обосновано забавено, когато заподозреният или обвиняемият не се яви при първото му призоваване от страна на съда и бъде издадена национална, европейска или международна заповед за задържане, отлагайки достъпа до адвокат и неговото явяване по делото, докато тази заповед не бъде изпълнена и заподозреният не бъде доведен принудително пред съда?

____________

1 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 2013 г., стр. 1)