Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Instrucción de Badalona (Španělsko) dne 22. října 2018 – trestní řízení proti VW

(Věc C-659/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Instrucción de Badalona

Účastník původního trestního řízení

VW

Předběžná otázka

Je třeba článek 47 Listiny základních práv Evropské unie a zvláště čl. 3 odst. 2 směrnice 2013/48/EU1 vykládat v tom smyslu, že právo na přístup k obhájci může být oprávněně pozastaveno, pokud se podezřelý nebo obviněný nedostaví na první výzvu k soudu a je vydán vnitrostátní, evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz, přičemž přístup k obhájci a jeho účast ve věci se pozastaví do doby, než bude podezřelý zadržen a předveden za pomoci veřejné moci před soud?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 2013, s. 1).