Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Instrucción de Badalona (Spanien) den 22. oktober 2018 – straffesag mod VW

(Sag C-659/18)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Instrucción de Badalona

Tiltalt i straffesagen

VW

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig artikel 3, stk. 2, i direktiv 2013/48/EU 1 , fortolkes således, at retten til advokatbistand retmæssigt kan forsinkes, såfremt den mistænkte eller tiltalte ikke giver fremmøde efter den første indkaldelse fra retten, og der udstedes en national, europæisk eller international arrestordre, hvilket forsinker advokatbistanden og dennes fremmøde i sagen, indtil arrestordren fuldbyrdes, og den mistænkte føres til retten ved politiets foranstaltning?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22.10.2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT 2013, L 294, s. 1).