Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Instrucción de Badalona (Hiszpania) w dniu 22 października 2018 r. – postępowanie karne przeciwko VW

(Sprawa C-659/18)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de Instrucción de Badalona

Strony w postępowaniu głównym

VW

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w szczególności art. 3 ust. 2 dyrektywy 2013/48/UE1 należy dokonywać w ten sposób, że zwłoka w zapewnieniu prawa dostępu do adwokata może być uzasadniona, jeżeli podejrzany lub oskarżony nie stawia się na pierwsze wezwanie sądu oraz zostanie wydany krajowy, europejski lub międzynarodowy nakaz aresztowania, opóźniając dostęp do adwokata i jego udział w sprawie, dopóki nie zostanie wykonany wspomniany nakaz, a podejrzany zostanie przymusowo doprowadzony do sądu?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. 2013, L 294, s. 1)