Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Instrucción de Badalona (Spanien) den 22 oktober 2018 – Brottmål mot VW

(Mål C-659/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Instrucción de Badalona

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

VW

Tolkningsfrågan

Ska artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet artikel 3.2 i direktiv 2013/48/EU1 , tolkas så, att rätten att biträdas av en försvarare kan skjutas upp så snart en misstänkt eller tilltalad person inte inställer sig efter en första kallelse till domstolen och en nationell, europeisk eller internationell arresteringsorder har utfärdats, och att beslutet att utse ett biträde och dess inträde i rättegången kan anstå till dess att arresteringsorden har verkställts och den misstänkta personen har eskorterats av polis till domstolen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 2013, s. 1).