Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Stuttgart (Германия), постъпило на 18 октомври 2018 г. — Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH gegen SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Дело C-654/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Stuttgart

Жалбоподател: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Ответник: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Преюдициални въпроси

Следва ли член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/20061 ,

съгласно който превозите на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване, са предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако количеството превозвани отпадъци надвишава 20 kg:

a)    отпадъците, изброени в приложени[е] III или IIIБ;

б)    смеси, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, на два или повече от отпадъците, изброени в приложение III, при условие че съставът на тези смеси не застрашава екологосъобразното им оползотворяване и при условие че тези смеси са изброени в приложение IIIA, в съответствие с член 58,

да се тълкува в смисъл, че смеси от отпадъци от хартия, картон и хартиени изделия — съставени по такъв начин, че взети поотделно, съответните съставящи ги отпадъци попадат в обхвата на първите три тирета от позиция B3020 от приложение IX към Базелската конвенция — и освен това съдържат допълнително до 10 % примеси, попадат в обхвата на код B3020 по Базелската конвенция и следователно спрямо тях се прилагат общите информационни изисквания по член 18, а не задължението за нотифициране съгласно член 4?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:

2.    Следва ли член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006,

съгласно който превозите на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване, са предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако количеството превозвани отпадъци надвишава 20 kg:

a)    отпадъците, изброени в приложени[е] III или IIIБ;

б)    смеси, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, на два или повече от отпадъците, изброени в приложение III, при условие че съставът на тези смеси не застрашава екологосъобразното им оползотворяване и при условие че тези смеси са изброени в приложение IIIA в съответствие с член 58,

да се тълкува в смисъл, че смеси от отпадъци от хартия, картон и хартиени изделия — съставени по такъв начин, че взети поотделно, съответните съставящи ги отпадъци попадат в обхвата на първите три тирета от позиция B3020 от приложение IX към Базелската конвенция — и освен това съдържат допълнително до 10 % примеси, не могат да се класифицират в точка 3, буква ж) от приложение IIIA и следователно спрямо тях не се прилагат общите информационни изисквания по член 18, а задължението за нотифициране съгласно член 4?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз от 12.7.2006 г., L 190, стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)