Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. oktobrī iesniedza Verwaltungsgericht Stuttgart (Vācija) – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Lieta C-654/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Stuttgart

Pamatlietas puses

Prasītāja: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Atbildētāja: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 1013/2006 1 3. panta 2. punkts,

atbilstoši kuram uz šādu atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā gadījumā, kad vesto atkritumu daudzums ir lielāks par 20 kg, attiecas vispārējas informācijas prasības atbilstīgi 18. pantam:

a)    atkritumi, kas uzskaitīti III vai III B pielikumā;

b)    atkritumu maisījumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā un kuru sastāvā ietilpst vairāku III pielikumā uzskaitīto veidu atkritumi, ja šo maisījumu sastāvs neaizkavē to reģenerāciju videi drošā veidā un ja šādi maisījumi ir uzskaitīti IIIA pielikumā, saskaņā ar 58. pantu,

ir jāinterpretē tādējādi, ka uz tādu papīra, kartona un papīra izstrādājumu atkritumu maisījumiem, uz kuriem – tādā sastāvā, ka uz atkritumu daļām attiecīgi pašām par sevi – attiecas Bāzeles Konvencijas IX pielikuma B3020 pozīcijas pirmie trīs ievilkumi un kuru sastāvā papildus ietilpst līdz 10 % traucējošu vielu, attiecas Bāzeles B3020 kods un tāpēc uz tiem attiecas vispārējas informācijas prasības atbilstoši 18. pantam, nevis paziņošanas prasības atbilstoši 4. pantam?

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild noliedzoši:

Vai Regulas (EK) Nr. 1013/2006 3. panta 2. punkts,

atbilstoši kuram uz šādu atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā gadījumā, kad vesto atkritumu daudzums ir lielāks par 20 kg, attiecas vispārējas informācijas prasības atbilstīgi 18. pantam:

a)    atkritumi, kas uzskaitīti III vai IIIB pielikumā;

b)    atkritumu maisījumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā un kuru sastāvā ietilpst vairāku III pielikumā uzskaitīto veidu atkritumi, ja šo maisījumu sastāvs neaizkavē to reģenerāciju videi drošā veidā un ja šādi maisījumi ir uzskaitīti IIIA pielikumā, saskaņā ar 58. pantu,

ir jāinterpretē tādējādi, ka tādu papīra, kartona un papīra izstrādājumu atkritumu maisījumi, uz kuriem – tādā sastāvā, ka uz atkritumu daļām attiecīgi pašām par sevi – attiecas Bāzeles Konvencijas IX pielikuma B3020 pozīcijas pirmie trīs ievilkumi un kuru sastāvā papildus ietilpst līdz 10 % traucējošu vielu, neietilpst III A pielikuma 3. punkta g) apakšpunkta piemērošanas jomā un tāpēc uz tiem neattiecas vispārējas informācijas prasības atbilstoši 18. pantam, bet gan paziņošanas prasības atbilstoši 4. pantam?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem, OV 2006, L 190, 1. lpp.