Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemecko) 18. októbra 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(vec C-654/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Stuttgart

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Žalovaná: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/20061 ,

podľa ktorého preprava nasledujúcich odpadov určených na zhodnotenie podlieha všeobecným požiadavkám na informácie uvedeným v článku 18, ak množstvo prepravovaného odpadu presiahne 20 kg:

a)    odpad uvedený v prílohe III alebo IIIB;

b)    zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III nezaradená pod jedinou položkou v prílohe III za predpokladu, že zloženie tejto zmesi nebráni ich zhodnoteniu prijateľnému z hľadiska životného prostredia, a za predpokladu, že táto zmes je uvedená v prílohe IIIA v súlade s článkom 58,

vykladať v tom zmysle že zmesi odpadov z papiera, lepenky (kartónu) a výrobkov papierenského priemyslu, ktoré – sú takého zloženia, že každá časť odpadov posudzovaná sama osebe – spadá pod prvé tri zarážky položky B3020 prílohy IX Bazilejského dohovoru, a navyše vykazujú podiel nečistôt do 10 %, spadajú pod bazilejský kód B3020 a tým podliehajú všeobecnej informačnej povinnosti podľa článku 18 a nie oznamovacej povinnosti podľa článku 4?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

2.    Má sa článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006,

podľa ktorého preprava nasledujúcich odpadov určených na zhodnotenie podlieha všeobecným požiadavkám na informácie uvedeným v článku 18, ak množstvo prepravovaného odpadu presiahne 20 kg:

a)    odpad uvedený v prílohe III alebo IIIB;

b)    zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III nezaradená pod jedinou položkou v prílohe III za predpokladu, že zloženie tejto zmesi nebráni ich zhodnoteniu prijateľnému z hľadiska životného prostredia, a za predpokladu, že táto zmes je uvedená v prílohe IIIA v súlade s článkom 58,

vykladať v tom zmysle, že zmesi odpadov z papiera, lepenky (kartónu) a výrobkov papierenského priemyslu, ktoré – sú takého zloženia, že každá časť odpadov posudzovaná sama osebe – spadá pod prvé tri zarážky položky B3020 prílohy IX Bazilejského dohovoru, a navyše vykazujú podiel nečistôt do 10 %, sa nemajú zaradiť pod bod 3 písm. g) prílohy IIIA a tým sa na ne nevzťahujú všeobecné požiadavky na informácie podľa článku 18, ale oznamovacia povinnosť podľa článku 4?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1).