Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Stuttgart (Tyskland) den 18 oktober 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH mot SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Mål C-654/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parter i det nationella målet

Klagande: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Motpart: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1013/20061 ,

enligt vilken transporter av följande avfall avsett för återvinning ska omfattas av de allmänna informationskrav som fastställs i artikel 18, om mängden transporterat avfall överstiger 20 kg:

a)    Avfall som anges i förteckningen i bilaga III eller IIIB.

b)    Blandningar av två eller fler avfallsslag förtecknade i bilaga III som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, under förutsättning att sammansättningen av dessa blandningar inte är till hinder för en miljöriktig återvinning av den och att sådana blandningar anges i bilaga IIIA i enlighet med artikel 58,

tolkas så, att blandningar av avfall av papper, kartong och pappersprodukter vilka – i en sådan sammansättning att de delar som avfallet består av var för sig – omfattas av de första tre tankstrecken i kod B3020 i bilaga IX till Baselkonventionen, och dessutom innehåller en andel störande ämnen på upp till 10 %, omfattas av Basel-kod B3020 och således av de allmänna informationskraven enligt artikel 18 och inte av anmälningskravet enligt artikel 4?

Om fråga 1 ska besvaras nekande:

2.    Ska artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1013/2006,

enligt vilken transporter av följande avfall avsett för återvinning ska omfattas av de allmänna informationskrav som fastställs i artikel 18, om mängden transporterat avfall överstiger 20 kg:

a)    Avfall som anges i förteckningen i bilaga III eller IIIB.

b)    Blandningar av två eller fler avfallsslag förtecknade i bilaga III som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, under förutsättning att sammansättningen av dessa blandningar inte är till hinder för en miljöriktig återvinning av den och att sådana blandningar anges i bilaga IIIA i enlighet med artikel 58,

tolkas så, att blandningar av avfall av papper, kartong och pappersprodukter vilka – i en sådan sammansättning att de delar som avfallet består av var för sig – omfattas av de första tre tankstrecken i kod B3020 i bilaga IX till Baselkonventionen, och dessutom innehåller en andel störande ämnen på upp till 10 %, inte ska hänföras till punkt 3 g i bilaga IIIA och således inte omfattas av de allmänna informationskraven enligt artikel 18 utan av anmälningskravet enligt artikel 4?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 2006, s. 1).