Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – A. K. protiv Krajowe Rade Sądownictwa

(predmet C-585/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A. K.

Tuženik: Krajowa Rada Sądownictwa

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 267. stavak 3. UFEU-a u vezi s člankom 19. stavkom 1. i člankom 2. UEU-a i člankom 47. Povelje tumačiti na način da je iz temelja uspostavljeno vijeće suda u posljednjem stupnju države članice, nadležno za odlučivanje u predmetu suca nacionalnog suda koji podnosi žalbu, u kojem trebaju odlučivati samo suci koje je izabralo nacionalno tijelo koje treba čuvati neovisnost sudova (Državno sudbeno vijeće), a koje s obzirom na organizacijski model prema kojem je uspostavljeno ne jamči neovisnost o zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, neovisan sud u smislu prava Europske unije?

2.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, treba li članak 267. stavak 3. UFEU-a u vezi s člankom 19. stavkom 1. i člankom 2. UEU-a i člankom 47. Povelje tumačiti na način da nenadležno vijeće suda u posljednjem stupnju države članice koje ispunjava zahtjeve prava Unije za sudove i kojem je podnesena žalba u predmetu Unije treba zanemariti odredbe nacionalnog prava kojima se isključuje njegova nadležnost u tom predmetu?

____________