Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 20. septembra 2018 – A. K./Krajowa Rada Sądownictwa

(vec C-585/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: A. K.

Odporkyňa: Krajowa Rada Sądownictwa

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 267 ods. 3 ZFEÚ v spojení s článkom 19 ods. 1 a článkom 2 ZEÚ, ako aj článkom 47 Charty základných práv vykladať v tom zmysle, že za nezávislý súd v zmysle práva Európskej únie sa považuje aj od základu novo vytvorený senát súdu posledného stupňa členského štátu, ktorý je príslušný na rozhodovanie o odvolaní podanom sudcom vnútroštátneho súdu, a ktorý má byť obsadený výlučne sudcami volenými vnútroštátnym orgánom dohliadajúcim na nezávislosť súdov (štátna súdna rada), ale ktorý s ohľadom na spôsob, akým bol tento orgán obsadený a akým funguje, nezaručuje nezávislosť od zákonodarnej a výkonnej moci?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: má sa článok 267 ods. 3 ZFEÚ v spojení s článkom 19 ods. 1 a článkom 2 ZEÚ, ako aj článkom 47 Charty základných práv vykladať v tom zmysle, že nepríslušný senát súdu posledného stupňa členského štátu, ktorý spĺňa požiadavky kladené právom Európskej únie na súd, a ktorému bol predložený opravný prostriedok v rámci sporu týkajúceho sa práva Únie, je povinný neuplatňovať ustanovenia vnútroštátneho zákona, ktoré vylučujú jeho príslušnosť v tejto veci?

____________