Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 5 september 2018 – brottmål mot VX, WW, XV

(Mål C-563/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

VX, WW, XV

Tolkningsfrågan

Ska artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen tolkas så, att medlemsstaternas skyldighet enligt denna bestämmelse att fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten, utgör hinder för bestämmelser som väsentligt ökar risken för ett åsidosättande av garantierna för oavhängiga disciplinära förfaranden mot domare i Polen genom ett politiskt inflytande på det disciplinära förfarandet och en risk för att systemet för disciplinära åtgärder används för politisk kontroll av innehållet i domstolarnas avgöranden?

____________