Language of document :

Преюдициално запитване от Špecializovaný trestný súd (Словакия), постъпило на 14 ноември 2018 г. — Наказателно производство срещу UL и VM

(Дело C-709/18)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Špecializovaný trestný súd

Страна в главното производство

UL и VM

Преюдициални въпроси

Спазена ли е в наказателно производство презумпцията за невиновност, установена в членове 3 и 4 във връзка със съображение 16 от преамбюла на Директива (ЕС) 2016/3431 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, когато съподсъдим в общо производство въз основа на предявения обвинителен акт и след откриване на основното съдебно заседание по делото отрече пред съда участието си в деянието или деянията, в които е обвинен, заявявайки, че е невинен, а впоследствие съдът с определение, в което не се съдържа описание на деянието, правната му квалификация, нито правната преценка на съда, реши да приеме изявлението на друг съподсъдим, че е виновен за извършване на деянието или на някои от деянията, посочени в обвинителния акт, отказвайки се по този начин от събирането на доказателства относно вината му, a по-късно, след събирането на доказателства в основното съдебно заседание по делото, съдът постанови общо съдебно решение по предявения обвинителен акт?

1.1    Решението на съда да приеме изявленията за вина на един от подсъдимите признава ли вината, преди тя да бъде доказана чрез събирането на доказателства, на другия подсъдим, който отрича да е виновен? Съвместим ли е подобен начин на действие на съда с член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

Съвместим ли е с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — който установява правото на справедлив съдебен процес и правото на всеки неговото дело да бъде гледано справедливо от независим и безпристрастен съд — начинът на действие на съда в общо производство по обвинителен акт срещу повече от един обвиняем, ако отначало определеният в съответствие със закона компетентен съд реши — с определение, в което не се съдържа описание на деянието, правната му квалификация, нито правната преценка на съда — да приеме изявлението за вина на тези обвиняеми, които с това изявление са се отказали от правото да се събират доказателства в състезателна процедура, а по-късно същият съд, след събирането на доказателства в основното съдебно заседание по делото, въз основа на предявения обвинителен акт, постанови съдебно решение по делото за всички подсъдими?

2.1    Поражда ли решението за приемане на изявлението за вина основателни съмнения в безпристрастността на съдията, който е приел и изявлението на съподсъдимия, и представлява ли евентуалното изключване на този съдия от наказателното производство целесъобразна мярка за зачитане на презумпцията за невиновност, по смисъла на член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство?

Спазени ли са ценностите на равенството и правовата държава по член 2, принципът на равенство между гражданите пред съда по член 9 и общият принцип на правото на Съюза, който установява правото на всеки неговото дело да бъде гледано справедливо по член 6, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г., в редакцията му след Договора от Лисабон, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г., когато национален съдебен орган, чието решение не подлежи на обжалване, приеме решение, противоречащо на становище за уеднаквяване, което същият национален съдебен орган е приел въз основа на мандат, който му е възложен от националната правна уредба за уеднаквяване на тълкуването на законите и на другите нормативни актове с общо приложение, защото това е необходимо за преодоляване на непоследователността в съдебната практика и поради обстоятелството, че състав на Върховния съд се е отклонил от правното становище, което се съдържа в решението на друг състав на Върховния съд?

____________

1 ОВ 2016, L 65, стр. 1.