Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Špecializovaný trestný súd (Slovakia) on esittänyt 14.11.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat UL ja VM

(asia C-709/18

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Špecializovaný trestný súd

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

UL ja VM

Ennakkoratkaisukysymykset

Noudatetaanko rikosoikeudellisessa menettelyssä eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/3431 3 ja 4 artiklassa, luettuina yhdessä johdanto-osan 16 perustelukappaleen kanssa, tarkoitettua syyttömyysolettamaa koskevaa sääntöä, jos yksi syytetyistä kiistää yhdessä ja samassa rikosoikeudenkäynnissä pääasian käsittelyn alettua osallisuutensa häntä vastaan esitetyssä syytteessä esitettyyn tekoon tai yhteen niistä väittäen olevansa syytön ja jos tämän jälkeen tuomioistuin antaa ratkaisun, joka ei sisällä teon kuvausta, oikeudellista luonnehdintaa eikä tuomioistuimen arviointia ja jolla se hyväksyy toisen syytetyn tunnustuksen, jonka mukaan hän on tehnyt yhden tai useamman syytteessä mainitun teon, jolloin hän luopuu oikeudestaan todisteluun syyllisyytensä osalta, kun tuomioistuin sitten pääasian todistelumenettelyn jälkeen antaa ratkaisun syytteestä yhteisessä tuomiossa?

1.1)    Noudatetaanko tuomioistuimen ratkaisussa, jolla se hyväksyy yhden syytetyn tunnustuksen ja tällöin toinen, syyllisyytensä kiistänyt syytetty katsotaan syylliseksi ennen hänen syyllisyyttään koskevaa todistelua, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 48 artiklaa?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan, jossa taataan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja jokaisen oikeus siihen, että hänen asiansa käsitellään riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, kanssa yhteensopivaa se, että yhdessä ja samassa menettelyssä, jossa on nostettu syyte useita syytettyjä vastaan, laillinen tuomioistuin päättää menettelyn alussa ratkaisulla, joka ei sisällä teon kuvausta, oikeudellista luonnehdintaa eikä tuomioistuimen arviointia, hyväksyä joidenkin syytettyjen tunnustuksen, jolloin he luopuvat oikeudestaan kontradiktoriseen todisteluun syyllisyytensä osalta, kun tuomioistuin sitten pääasian todistelumenettelyn jälkeen antaa ratkaisun kaikkien syytettyjen osalta?

2.1)    Jos sen ratkaisun perusteella, jolla yhden syytetyn tunnustus hyväksytään, syntyy perusteltu epäilys tunnustuksen hyväksyneen tuomioistuimen puolueettomuudesta, onko se, ettei kyseinen tuomioistuin enää voi käsitellä rikosasiaa, asianmukainen toimenpide syyttömyysolettaman periaatteen turvaamiseksi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti?

Noudatetaanko 2 artiklan mukaisia yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja oikeusvaltioperiaatetta, 9 artiklan mukaista kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tuomioistuimessa ja unionin yleistä periaatetta, jonka mukaan jokaisella on oikeus asiansa oikeudenmukaiseen käsittelyyn, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, joka allekirjoitettiin Maastrichtissa 7.2.1992, sellaisena kuin se on muutettuna 13.12.2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella, 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos kansallinen tuomioistuin, jonka ratkaisuihin ei voida hakea muutosta, antaa ratkaisun, joka ei ole sopusoinnussa [kansallisen lainsäädännön tulkinnan] yhtenäistämisestä annetun lausunnon kanssa, jonka on antanut kansallinen tuomioistuin sille kansallisessa lainsäädännössä lainsäädännön ja muiden yleisesti sovellettavien säädösten tulkinnan yhtenäistämiseksi sen tilanteen varalta annetun toimivallan nojalla, jossa tämä on tarpeen oikeuskäytännön epäjohdonmukaisuuden ratkaisemiseksi tai jossa ylimmän tuomioistuimen jaosto on poikennut sen toisen jaoston ratkaisussa esitetystä oikeudellisesta kannasta?

____________

1 EUVL 2016, L 65, s. 1.