Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 3. októbra 2018 – CP/Sąd Najwyższy

(vec C-624/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: CP

Žalovaný: Sąd Najwyższy

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 47 Charty základných práv v spojení s článkom 9 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES1 z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní… vykladať v tom zmysle, že v prípade podania opravného prostriedku (žaloby) na súde posledného stupňa členského štátu, ktorým sa namieta porušenie zákazu diskriminácie na základe veku v prípade sudcu tohto súdu a zároveň sa žiada o vydanie predbežného opatrenia na zabezpečenie uplatňovaného nároku, je tento súd povinný – v záujme ochrany práv vyplývajúcich z práva Únie prostredníctvom predbežných opatrení podľa vnútroštátneho práva – neuplatňovať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa príslušnosť v právnom spore, v ktorom bol opravný prostriedok podaný, priznáva organizačnej jednotke tohto súdu, ktorá nie je funkčná, pretože príslušné sudcovské miesta neboli obsadené?

2.    V prípade, ak mali byť sudcovské miesta organizačnej jednotky, ktorá je podľa vnútroštátneho práva príslušná na rozhodovanie o predloženom opravnom prostriedku, obsadené: má sa článok 267 ods. 3 ZFEÚ v spojení s článkom 19 ods. 1 a článkom 2 ZEÚ, ako aj článkom 47 Charty základných práv, vykladať v tom zmysle, že za nezávislý súd v zmysle práva Únie sa považuje aj od základu novo vytvorený senát súdu posledného stupňa členského štátu, ktorý je príslušný na rozhodovanie právneho sporu sudcu vnútroštátneho súdu v prvom a druhom stupni a ktorý má byť obsadený výlučne sudcami volenými vnútroštátnym orgánom dohliadajúcim na nezávislosť súdov [Krajowa Rada Sądownictwa (Štátna súdna rada, Poľsko), ale ktorý s ohľadom na spôsob, akým bol tento orgán obsadený a akým funguje, nezaručuje nezávislosť od zákonodarnej a výkonnej moci?

3.    V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: má sa článok 267 ods. 3 ZFEÚ v spojení s článkom 19 ods. 1 a článkom 2 ZEÚ, ako aj článkom 47 Charty základných práv, vykladať v tom zmysle, že nepríslušný senát súdu posledného stupňa členského štátu, ktorý spĺňa požiadavky kladené právom Európskej únie na súd, a ktorému bol predložený opravný prostriedok v rámci sporu týkajúceho sa práva Európskej únie, je povinný neuplatňovať ustanovenia vnútroštátneho zákona vylučujú jeho príslušnosť v tejto veci?

____________

1 Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.