Language of document :

Преюдициално запитване от Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Белгия), постъпило на 26 ноември 2018 г. — IZ/Ryanair DAC

(Дело C-735/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Страни в главното производство

Ищец: IZ

Ответник: Ryanair DAC

Преюдициални въпроси

[П]реюдициалното запитване е относно тълкуване на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 [и] гласи следното:

–    трябва ли член 5, параграф 3 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 да се тълкува в смисъл, че събитие като разглежданото в настоящия спор, а именно стачка на ръководителите на полети на територията, над която ще премине въздухоплавателно средство, излитащо от летище, установено извън засегнатата от стачката територия, за да стигне до летище, разположено извън засегнатата от стачката територия, следва да се счита за събитие, присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач и следователно не би могло да бъде квалифицирано като „извънредно обстоятелство“, което освобождава въздушния превозвач от задължението му да обезщети пътниците в случай на отмяна на полет, изпълняван със съответния самолет;

–    ако събитие като разглежданото в настоящия спор, а именно стачка на ръководителите на полети на територията, над която ще премине въздухоплавателно средство, излитащо от летище, установено извън засегнатата от стачката територия, за да стигне до летище, разположено извън засегнатата от стачката територия, следва да се счита за „извънредно обстоятелство“, трябва ли от това да се заключи, че за въздушния превозвач то представлява „извънредно обстоятелство“, което не е могло да бъде избегнато, дори да са били взети всички необходими мерки?

–    следва ли поради факта, че стачката е била обявена, да се счита, че събитие като разглежданото в настоящия спор, а именно стачка на ръководителите на полети на територията, над която ще премине въздухоплавателно средство, излитащо от летище, установено извън засегнатата от стачката територия, за да стигне до летище, разположено извън засегнатата от стачката територия, не попада в обхвата на понятието „извънредни обстоятелства“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91?

–    предвид съображение 15 от Регламент (ЕО) № 261/2004 трябва ли да се счита, че събитие като разглежданото в настоящия спор, а именно стачка на ръководителите на полети на територията, над която ще премине въздухоплавателно средство, излитащо от летище, установено извън засегнатата от стачката територия, за да стигне до летище, разположено извън засегнатата от стачката територия, представлява за въздушния превозвач извънредно обстоятелство, което не е могло да бъде избегнато и което му дава право да вземе решение за отмяна на въпросния полет като необходима мярка, благодарение на която може да избегне друга отмяна на полети, за да не се стигне до положение, при което екипажите му вече няма да могат да извършват други полети в деня на стачката, като по този начин превозвачът сведе до минимум, като цяло, неудобствата и смущенията, причинени от стачката на всички негови пътници?

____________

1 ОВ L 46, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.