Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) on esittänyt 26.11.2018 – IZ v. Ryanair DAC

(asia C-735/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Pääasian asianosaiset

Kantaja: IZ

Vastaaja: Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymykset

Ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdan tulkintaa ja jonka sanamuoto on seuraava:

–    onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen tapahtuma eli lennonjohtohenkilöstön lakko alueella, joka lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevän lentokoneen on ylitettävä saavuttaakseen lentoaseman, joka sijaitsee lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella, on katsottava lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen liittyväksi tapahtumaksi ja sitä ei näin ollen voida katsoa poikkeukselliseksi olosuhteeksi, joka vapauttaa lentoliikenteen harjoittajan sillä olevasta velvollisuudesta maksaa matkustajille korvausta, jos asianomaisella lentokoneella liikennöity lento peruutetaan;

–    jos nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisen tapahtuman eli lennonjohtohenkilöstön lakon alueella, joka lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevän lentokoneen on ylitettävä saavuttaakseen lentoaseman, joka sijaitsee lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella, on katsottava muodostavan poikkeuksellisen olosuhteen, onko tästä pääteltävä, että kyse on lentoliikenteen harjoittajan kannalta poikkeuksellisesta olosuhteesta, jota ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu?

–    onko siitä seikasta, että lakosta oli ilmoitettu, katsottava seuraavan, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen tapahtuma eli lennonjohtohenkilöstön lakko alueella, joka lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevän lentokoneen on ylitettävä saavuttaakseen lentoaseman, joka sijaitsee lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella, ei kuulu matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdan poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen piiriin?

–    kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 261/2004 johdanto-osan 15 perustelukappale, onko katsottava, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen tapahtuma eli lennonjohtohenkilökunnan lakko alueella, joka lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevän lentokoneen on ylitettävä saavuttaakseen lentoaseman, joka sijaitsee lakon vaikutuksen alaisen alueen ulkopuolella, on lentoliikenteen harjoittajalle poikkeuksellinen olosuhde, jota ei olisi voitu välttää, ja se oikeuttaa kohtuullisena toimenpiteenä muiden lentojen peruuttamisen välttämiseksi kyseessä olevan lennon peruuttamisen, jotta lentoliikenteen harjoittaja välttäisi tilanteen, jossa sen henkilökunta ei enää pystyisi toteuttamaan muita lentoja lakkopäivänä, minimoiden näin kokonaistasolla lakon aiheuttamia haittoja ja häiriöitä kaikille matkustajille?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.