Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) w dniu 26 listopada 2018 r. – IZ / Ryanair DAC

(Sprawa C-735/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: IZ

Strona pozwana: Ryanair DAC

Pytania prejudycjalne

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/911 jest sformułowany w następujący sposób:

-    czy art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 należy interpretować w ten sposób, że zdarzenie takie jak to będące przedmiotem obecnego sporu, czyli strajk kontrolerów ruchu lotniczego na terytorium, które statek powietrzny ma przemierzyć od startu z portu lotniczego poza terytorium dotkniętym strajkiem do lądowania w porcie lotniczym znajdującym się poza terytorium dotkniętym strajkiem, należy uznać za zdarzenie, które wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego, a w konsekwencji nie może zostać uznane za „nadzwyczajną okoliczność” zwalniającą przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom w przypadku odwołania lotu obsługiwanego przez rozpatrywany samolot;

-     jeżeli zdarzenie takie jak to będące przedmiotem obecnego sporu, czyli strajk kontrolerów ruchu lotniczego na terytorium, które statek powietrzny ma przemierzyć od startu z portu lotniczego poza terytorium dotkniętym strajkiem do lądowania w porcie lotniczym znajdującym się poza terytorium dotkniętym strajkiem, należy uznać za „nadzwyczajną okoliczność”, to czy należy z tego wywnioskować, że jest to dla przewoźnika lotniczego „nadzwyczajna okoliczność”, której nie można było uniknąć nawet w przypadku podjęcia wszystkich racjonalnych środków?

-     czy okoliczność, że strajk został ogłoszony, należy uznać za mającą ten skutek, że zdarzenie takie jak to będące przedmiotem obecnego sporu, czyli strajk kontrolerów ruchu lotniczego na terytorium, które statek powietrzny ma przemierzyć od startu z portu lotniczego poza terytorium dotkniętym strajkiem do lądowania w porcie lotniczym znajdującym się poza terytorium dotkniętym strajkiem, nie jest objęte pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91?

-     czy uwzględniając motyw 15 rozporządzenia (WE) nr 261/2004, należy uznać, że zdarzenie takie jak to będące przedmiotem obecnego sporu, czyli strajk kontrolerów ruchu lotniczego na terytorium, które statek powietrzny ma przemierzyć od startu z portu lotniczego poza terytorium dotkniętym strajkiem do lądowania w porcie lotniczym znajdującym się poza terytorium dotkniętym strajkiem, stanowiło dla przewoźnika lotniczego nadzwyczajną okoliczność, której nie można było uniknąć i upoważniało go do podjęcia decyzji, w drodze racjonalnego środka pozwalającego na uniknięcie innych odwołań, o odwołaniu rozpatrywanego lotu w celu uniknięcia sytuacji, w której jego załogi nie mogłyby już wykonać innych lotów w dniu strajku, minimalizując w ten sposób na szczeblu ogólnym zakłócenia i niedogodności spowodowane strajkiem dla wszystkich jego pasażerów?

____________

1 Dz.U. L 46, s. 1.