Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgicko) 26. novembra 2018 – IZ/Ryanair DAC

(vec C-735/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: IZ

Odporkyňa: Ryanair DAC

Prejudiciálne otázky

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý sa týka výkladu článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/911 , obsahuje prejudiciálne otázky tohto znenia:

–    má sa článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať v tom zmysle, že udalosť, o akú ide v prejednávanom spore, teda štrajk riadiacich letovej prevádzky na území, ktoré treba preletieť lietadlom odlietajúcim z letiska, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, s príletom na letisko, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, sa má považovať za udalosť súvisiacu s bežnou činnosťou leteckého dopravcu, a preto ju nemožno považovať za „mimoriadnu okolnosť“ oslobodzujúcu leteckého dopravcu od jeho povinnosti poskytnúť cestujúcim náhradu v prípade zrušenia letu uskutočneného príslušným lietadlom,

-    ak sa udalosť, o akú ide v prejednávanom spore, teda štrajk riadiacich letovej prevádzky na území, ktoré treba preletieť lietadlom odlietajúcim z letiska, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, s príletom na letisko, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, má považovať za „mimoriadnu okolnosť“, je potrebné z toho vyvodiť, že pre leteckého dopravcu ide o „mimoriadnu okolnosť“, ktorej by nebolo možné zabrániť, aj keby boli prijaté všetky primerané opatrenia?

-    má sa skutočnosť, že štrajk bol oznámený, považovať za skutočnosť majúcu za následok, že udalosť, o akú ide v prejednávanom spore, teda štrajk riadiacich letovej prevádzky na území, ktoré treba preletieť lietadlom odlietajúcim z letiska, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, s príletom na letisko, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, nespadá pod pojem „mimoriadne okolnosti“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91?

-    možno sa s prihliadnutím na odôvodnenie 15 nariadenia (ES) č. 261/2004 domnievať, že udalosť, o akú ide v prejednávanom spore, teda štrajk riadiacich letovej prevádzky na území, ktoré treba preletieť lietadlom odlietajúcim z letiska, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, s príletom na letisko, ktoré sa nachádza mimo územia postihnutého štrajkom, by pre leteckého dopravcu predstavovala mimoriadnu okolnosť, ktorej sa nebolo možné vyhnúť a oprávňovala by ho prijať, ako primerané opatrenie umožňujúce vyhnúť sa ďalším zrušeniam, rozhodnutie o zrušení príslušného letu s cieľom predísť situácii, keď jeho tímy nebudú viac schopné vykonať ďalšie lety v deň štrajku, a takto aj celkovo minimalizovať škody a narušenia spôsobené štrajkom všetkým jeho cestujúcim?

____________

1 Ú. v. ES L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.