Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 26 november 2018 – IZ mot Ryanair DAC

(Mål C-735/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parter i det nationella målet

Kärande: IZ

Svarande: Ryanair DAC

Tolkningsfrågor

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91(1 ), och har följande lydelse:

-     Ska artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, tolkas så att en sådan händelse som den i det nationella målet, det vill säga en strejk bland flygledarna på det territorium som ska korsas av ett flygplan som avgår från en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken och vars slutdestination är en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken, ska anses utgöra en händelse som ingår i lufttrafikföretagets normala verksamhet, och således inte kan kvalificeras som en ”extraordinär omständighet” som befriar lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala kompensation till passagerare i händelse av att den flygning som skulle ha utförts av det berörda flygplanet ställs in?

-     Om en sådan händelse som den i det nationella målet, det vill säga en strejk bland flygledarna på det territorium som ska korsas av ett flygplan som avgår från en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken och vars slutdestination är en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken, ska anses utgöra en ”extraordinär omständighet”, ska det då därav anses följa att det för lufttrafikföretaget rör sig om en ”extraordinär omständighet” som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits?

-     Ska den faktum att strejken hade utlysts i förväg anses innebära att en sådan händelse som den i det nationella målet – det vill säga en strejk bland flygledarna på det territorium som ska korsas av ett flygplan som avgår från en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken och vars slutdestination är en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken – inte omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter” i den mening som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91?

-    Ska en sådan händelse som den i det nationella målet – det vill säga en strejk bland flygledarna på det territorium som ska korsas av ett flygplan som avgår från en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken och vars slutdestination är en flygplats som är belägen utanför det territorium som berörs av strejken – med beaktande av skäl 15 i förordning (EG) nr 261/2004 anses ha utgjort en extraordinär omständighet för lufttrafikföretaget som inte kunde ha undvikits och anses ha gett företaget rätt att, såsom en rimlig åtgärd för att undvika ytterligare inställda flygningar, besluta om att ställa in den aktuella flygningen för att undvika en situation där dess personal inte längre skulle kunna genomföra andra flygningar under strejkdagen, och därmed på det hela taget minimera de störningar och olägenheter som passagerarna som helhet orsakades på grund av strejken?

____________

(1 )     EUT L 46, s. 1.