Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Łodzi (Полша), постъпило на 3 септември 2018 г. — Miasto Łowicz/Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(Дело C-558/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Łodzi

Страни в главното производство

Ищец: Miasto Łowicz

Ответник: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че произтичащото от тази разпоредба задължение — а именно, държавите членки да установят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — не допуска наличие на разпоредби, с които опасността от подкопаване на гаранциите за провеждане на независими дисциплинарни производства срещу съдии в Полша значително се увеличава поради:

оказването на политически натиск върху протичането на дисциплинарните производства,

    възникването на опасност от използване на системата от дисциплинарни мерки за осъществяване на политически контрол върху съдържанието на съдебните решения, и

    възможността в дисциплинарните производства срещу съдии да се използват доказателства, събрани по престъпен начин?

____________