Language of document :

Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 22 ноември 2018 г. — Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad

(Дело C-725/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Grondwettelijk Hof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Anton van Zantbeek VOF

Ответник: Ministerraad

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 36 от Споразумението за Европейско икономическо пространство от 2 май 1992 г. да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която въвежда данък върху борсовите сделки по смисъла на член 120 и 1262 от белгийския кодекс на различните такси и данъци и в резултат на която, когато професионалният борсов посредник е установен в чужбина, данъкът се дължи от белгийския възложител?

Трябва ли член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 40 от Споразумението за Европейско икономическо пространство от 2 май 1992 г. да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която въвежда данък върху борсовите сделки по смисъла на член 120 и 1262 от белгийския кодекс на различните такси и данъци и в резултат на която, когато професионалният борсов посредник е установен в чужбина, данъкът се дължи от белгийския възложител?

Ако въз основа на отговорите на първия и на втория преюдициален въпрос следва да се направи изводът, че спорните членове нарушават едно или няколко от задълженията, произтичащи от посочените в тези въпроси разпоредби, би ли могъл Конституционният съд да запази временно правното действие на членове 120 и 1262 от белгийския кодекс на различните данъци и такси, за да се избегне правната несигурност, и да позволи на законодателя да ги съобрази с тези задължения?

____________