Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 22. november 2018 – Anton van Zantbeek VOF mod Ministerraad

(Sag C-725/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Grondwettelijk Hof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Anton van Zantbeek VOF

Sagsøgt: Ministerraad

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 36 i aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fortolkes således, at de er til hinder for en national ordning, hvormed der indføres en afgift på børstransaktioner som omhandlet i artikel 120 og artikel 126/2 i den belgiske lov om forskellige gebyrer og afgifter, og som har den virkning, at den belgiske ordregiver bliver skyldner for denne afgift, såfremt den professionelle mellemmand er etableret i udlandet?

Skal artikel 63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 40 i aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fortolkes således, at de er til hinder for en national ordning, hvormed der indføres en afgift på børstransaktioner som omhandlet i artikel 120 og artikel 126/2 i den belgiske lov om forskellige gebyrer og afgifter, og som har den virkning, at den belgiske ordregiver bliver skyldner for denne afgift, såfremt den professionelle mellemmand er etableret i udlandet?

Såfremt Grondwettelijk Hof på grundlag af besvarelsen af det første og andet præjudicielle spørgsmål skulle komme til den konklusion, at de anfægtede artikler krænker en eller flere af de forpligtelser, der følger af de i spørgsmålene nævnte bestemmelser, skal den da indtil videre kunne håndhæve virkningerne af artikel 120 og 126/2 i den belgiske lov om forskellige gebyrer og afgifter for at undgå retsusikkerhed og for at sætte lovgiver i stand til at bringe dem i overensstemmelse med disse forpligtelser?

____________