Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 22.11.2018 – Anton van Zantbeek VOF v. Ministerraad

(asia C-725/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Grondwettelijk Hof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Anton van Zantbeek VOF

Vastapuoli: Ministerraad

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 56 artiklaa ja Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 36 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle sääntelylle, jolla otetaan käyttöön Belgian erilaisia maksuja ja veroja koskevan lain (Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen) 120 ja 126/2 §:ssä tarkoitettu pörssitoimista kannettava vero ja josta seuraa, että belgialaisesta toimeksiantajasta tulee tästä verosta vastaava velallinen, kun ammattimainen välittäjä on sijoittautunut ulkomaille?

Onko SEUT 63 artiklaa ja Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 40 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle sääntelylle, jolla otetaan käyttöön Belgian erilaisia maksuja ja veroja koskevan lain 120 ja 126/2 §:ssä tarkoitettu pörssitoimista kannettava vero ja josta seuraa, että belgialaisesta toimeksiantajasta tulee tästä verosta vastaava velallinen, kun ammattimainen välittäjä on sijoittautunut ulkomaille?

Mikäli Grondwettelijk Hof (perustuslakituomioistuin) päätyisi ensimmäiseen ja toiseen ennakkoratkaisuun annettavan vastauksen perusteella siihen johtopäätökseen, että riidanalaisilla pykälillä loukataan yhtä tai useampaa näissä kysymyksissä mainituista määräyksistä seuraavaa velvoitetta, voisiko se väliaikaisesti ylläpitää Belgian erilaisia maksuja ja veroja koskevan lain 120 ja 126/2 §:n vaikutuksia oikeudellisen epävarmuuden ehkäisemiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että lainsäätäjä voi saattaa ne yhdenmukaisiksi kyseisten velvoitteiden kanssa?

____________