Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 22. novembra 2018 – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad

(vec C-725/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Anton van Zantbeek VOF

Žalovaný: Ministerraad

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 36 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa zavádza daň z burzových transakcií v zmysle článkov 120 a 126/2 Belgisch Wetboek di verse rechten en taksen (Belgický zákonník rôznych poplatkov a daní), a z ktorej vyplýva, že z belgického príkazcu sa v prípade, ak má obchodný maklér sídlo v zahraničí, stáva osoba povinná zaplatiť daň?

2.    Majú sa článok 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa zavádza daň z burzových transakcií v zmysle článkov 120 a 126/2 belgického zákonníka rôznych poplatkov a daní, a z ktorej vyplýva, že belgický príkazca sa stáva osobou povinnou zaplatiť tieto dane v prípade, ak má obchodný maklér sídlo v zahraničí?

3.    Mohol by Grondwettelijk Hof (Ústavný súd, Belgicko) v prípade, ak by na základe odpovede na prvú a druhú prejudiciálnu otázku dospel k záveru, že napadnuté články porušujú jednu alebo viaceré povinnosti vyplývajúce z ustanovení uvedených v týchto otázkach, prechodne zachovať účinky článkov 120 a 126/2 belgického zákonníka rôznych poplatkov a daní, aby zamedzil vzniku právnej neistoty a zákonodarcovi poskytol možnosť uviesť tieto ustanovenia do súladu s uvedenými povinnosťami?

____________