Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 22 november 2018 – Anton van Zantbeek VOF mot Ministerraad

(Mål C-725/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Grondwettelijk Hof

Parter i det nationella målet

Sökande: Anton van Zantbeek VOF

Motpart: Ministerraad

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 36 i avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser som inför en börstransaktionsskatt, i den mening som avses i artiklarna 120 och 126/2 i den belgiska lagen om avgifter och skatter, och som medför att den belgiska orderläggaren blir skattskyldig för denna skatt när den professionella mellanhanden är etablerad i utlandet?

Ska artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 40 i avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser som inför en börstransaktionsskatt, i den mening som avses i artiklarna 120 och 126/2 i den belgiska lagen om avgifter och skatter, och som medför att den belgiska orderläggaren blir skattskyldig för denna skatt när den professionella mellanhanden är etablerad i utlandet?

För det fall Grondwettelijk Hof på grundval av svaret på den första och den andra tolkningsfrågan kommer fram till att de omtvistade artiklarna åsidosätter en eller flera av de förpliktelser som följer av de bestämmelser som nämns i dessa frågor, kan denna domstol då tillfälligt bibehålla verkningarna av artiklarna 120 och 126/2 i den belgiska lagen om avgifter och skatter för att på så sätt undvika rättsosäkerhet och ge lagstiftaren möjlighet att göra dessa artiklar förenliga med förpliktelserna?

____________