Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 6 ноември 2018 г. — World Comm Trading Gfz SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

(Дело C-684/18)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: World Comm Trading Gfz SRL

Ответник: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 90 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 и принципът на неутралитет на ДДС национално законодателство (или административна практика, основаваща се на неясно законодателство), които отказват на дружество право на приспадане на ДДС пропорционално на стойността на отстъпката, направена при доставката на стоки на вътрешния пазар, с мотива, че в данъчната фактура, издадена от вътреобщностния доставчик (в качеството му на представител на икономическа група), отстъпката е отразена общо за вътреобщностните стоки и за стоките на вътрешния пазар, доставени въз основа на един и същ рамков договор, но осчетоводени като покупка в референтната държава членка (от член на групата с идентификационен номер по ДДС, различен от посочения във фактурата за отстъпката)?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, допуска ли принципът на пропорционалност да се откаже на получателя право на приспадане на ДДС пропорционално на общата стойност на отстъпката, предоставена от вътреобщностния доставчик, когато местният доставчик (член на същата група) е прекратил стопанската си дейност и вече не може да намали данъчната основа на доставката чрез издаването на фактура със собствен идентификационен номер по ДДС с цел възстановяване на разликата от допълнително събрания ДДС?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. l, Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.