Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel București (Rumunsko) dne 6. listopadu 2018 – World Comm Trading Gfz SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Věc C-684/18)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel București

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: World Comm Trading Gfz SRL

Odpůrci: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Předběžné otázky

Brání článek 90 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty a zásada neutrality DPH takové vnitrostátní právní úpravě (nebo správní praxi založené na nejasných právních předpisech), která společnosti odepírá nárok na odpočet DPH v poměru k hodnotě slevy uplatňované na dodání zboží v tuzemsku z důvodu, že daňová faktura vystavená dodavatelem uvnitř Společenství (jakožto zástupce hospodářské skupiny) vykazuje celkovou slevu, která je poskytována jak na zboží uvnitř Společenství, tak na zboží v tuzemsku dodané na základě stejné rámcové smlouvy, ale evidované jako pořízení z referenčního členského státu (členem skupiny s jiným daňovým identifikačním číslem plátce DPH než je daňové identifikační číslo plátce DPH na faktuře týkající se slevy)?

Je-li odpověď na první otázku záporná, brání zásada proporcionality tomu, aby byl příjemci odepřen nárok na odpočet DPH v poměru k hodnotě slevy celkově poskytnuté dodavatelem uvnitř Společenství v případě, že místní dodavatel (člen téže skupiny) ukončil svou hospodářskou činnost a již nemůže snížit základ daně u zdanitelných dodání zboží prostřednictvím vystavení faktury se svým vlastním daňovým identifikačním číslem plátce DPH za účelem vrácení přeplatku DPH?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.