Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. novembrī iesniedza Curtea de Apel București (Rumānija) – World Comm Trading Gfz SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Lieta C-684/18)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel București

Pamatlietas puses

Prasītāja: World Comm Trading Gfz SRL

Atbildētāja: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 90. pantam un PVN neitralitātes principam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums (vai administratīvā prakse, kas balstīta uz neskaidru tiesisko regulējumu), kas liedz sabiedrībai tiesības atskaitīt PVN proporcionāli tās atlaides vērtībai, kas piemērota preču piegādēm valsts teritorijā, tā iemesla dēļ, ka nodokļu faktūrrēķinā, ko izdevis piegādātājs Kopienas iekšienē (kā ekonomikas grupas pārstāvis), ir norādīta kopējā atlaide, kas piešķirta gan par ražojumiem Kopienas iekšienē, gan par valsts teritorijā piegādātiem ražojumiem, pamatojoties uz vienu un to pašu pamatlīgumu, bet kas reģistrēti kā iegādes no atsauces dalībvalsts (no kāda grupas locekļa, ar citu PVN maksātāja numuru, nevis to, kas norādīts atlaides faktūrrēķinā)?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai samērīguma princips liedz atteikt saņēmējam PVN atskaitīšanas tiesības proporcionāli atlaides, ko viņam kopēji piešķīris piegādātājs Kopienas iekšienē, vērtībai, ja vietējais piegādātājs (tās pašas grupas loceklis) ir beidzis saimniecisko darbību un vairs nevar samazināt piegāžu nodokļa bāzi, izdodot faktūrrēķinu ar savu PVN maksātāja numuru, nolūkā atlīdzināt pārmaksātā PVN starpību?

____________

1     OV 2006, L 347, 1. lpp.