Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București (Rumunsko) 6. novembra 2018 – World Comm Trading Gfz SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(vec C-684/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel București

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: World Comm Trading Gfz SRL

Žalovaní: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Prejudiciálne otázky

1.    Bránia článok 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 a zásada neutrality DPH vnútroštátnej právnej úprave (alebo správnej praxi vychádzajúcej z nejasných právnych predpisov), ktorá nepriznáva spoločnosti právo na odpočet DPH v pomere k hodnote zľavy uplatňovanej na vnútroštátnu dodávku tovaru z dôvodu, že na daňovej faktúre vyhotovenej dodávateľom v rámci Spoločenstva (v postavení zástupcu hospodárskej skupiny) sa uvádza celková zľava poskytnutá jednak na tovar dodávaný v rámci Spoločenstva, jednak na domáce výrobky dodávané podľa rovnakej rámcovej zmluvy, ale evidované ako nadobudnutie tovaru z referenčného členského štátu (od člena skupiny s iným IČ DPH, než sa uvádza na faktúre týkajúcej sa zľavy)?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, bráni zásada proporcionality tomu, aby sa nepriznalo právo príjemcu odpočítať DPH v pomere k celkovej hodnote zľavy poskytnutej dodávateľom v rámci Spoločenstva v prípade, ak miestny dodávateľ (člen rovnakej skupiny) ukončil svoje podnikanie a už nemôže znížiť základ dane z dodávky prostredníctvom vyhotovenia faktúry s jeho IČ DPH, a to na účely vrátenia preplatku, pokiaľ ide o vybratú DPH?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.