Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel București (Rumänien) den 6 november 2018 – World Comm Trading Gfz SRL mot Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Mål C-684/18)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel București

Parter i det nationella målet

Klagande: World Comm Trading Gfz SRL

Motparter: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 90 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och principen om mervärdesskattens neutralitet1 hinder för nationella bestämmelser (eller en administrativ praxis som grundar sig på otydliga bestämmelser) enligt vilka ett bolag nekas rätt till avdrag för mervärdesskatt med ett värde som är proportionellt med den rabatt som har tillämpats på inhemska leveranser, eftersom det på den faktura som har utfärdats av den berörda gemenskapsinterna leverantören (i egenskap av representant för en koncern) anges den sammanlagda rabatt som har beviljats både för gemenskapsinterna och inhemska varor levererade på grundval av samma ramavtal, men redovisade som förvärv från den berörda medlemsstaten (från en medlem av koncernen med ett annat registreringsnummer för mervärdesskatt än det som anges i fakturan avseende rabatter)?

Om fråga 1 besvaras nekande, utgör då proportionalitetsprincipen hinder för att neka förvärvaren rätt till avdrag för mervärdesskatten med ett värde som är proportionellt med den sammanlagda rabatt som har beviljats av den gemenskapsinterna leverantören, om den lokala leverantören (medlem av samma koncern) har lagt ned sin ekonomiska verksamhet och inte längre kan minska beskattningsunderlaget för leveranser genom att utfärda en faktura med det egna registreringsnumret för mervärdesskatt i syfte att erhålla återbetalning av överskjutande mervärdesskatt?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.