Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. oktobrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – DO/Sąd Najwyższy

(Lieta C-625/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: DO

Atbildētāja: Sąd Najwyższy

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamattiesību hartas 47. pants savienojumā ar Padomes Direktīvas 2000/79/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 1 [..] 9. panta 1. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka situācijā, kad dalībvalsts pēdējās instances tiesā ir iesniegts tiesību aizsardzības līdzeklis (prasības pieteikums), kas pamatojas uz vecuma diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu pret šīs tiesas tiesnesi, kopā ar lūgumu sniegt celtās prasības nodrošinājumu, šai tiesai – ar mērķi aizsargāt tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, izmantojot valsts tiesību aktos paredzēto pagaidu līdzekli, – ir pienākums atteikt piemērot valsts tiesību aktus, kas paredz jurisdikciju lietā, kurā tika iesniegta apelācijas sūdzība, šīs tiesas struktūrvienībai, kura nedarbojas saistībā ar to, ka tajā nav iecelti tiesneši?

Ja tādā struktūrvienībā, kas atbilstīgi valsts tiesību aktiem ir kompetenta izskatīt iesniegto tiesību aizsardzības līdzekli, ir iecelti tiesneši, vai LESD 267. panta trešā daļa saistībā ar LES 19. panta 1. un 2. punktu, kā arī Eiropas Savienības pamattiesību hartas 47. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts pēdējās instances tiesā no jauna izveidotā palāta, kuras kompetencē ir izskatīt valsts tiesas tiesneša pārsūdzības lietu un kurā būtu jāspriež tiesa tikai tiesnešiem, kurus ir iecēlusi tāda valsts iestāde, kuras uzdevums ir sargāt tiesu neatkarību (Krajowa Rada Sądownictwa [Valsts tiesu padome]), un kura tās izveidošanas organizatoriskā modeļa un darbības veida dēļ negarantē neatkarību no likumdošanas varas un izpildvaras, ir neatkarīga un objektīva tiesa Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai LESD 267. panta trešā daļa saistībā ar LES 19. panta 1. un 2. punktu, kā arī Eiropas Savienības pamattiesību hartas 47. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts pēdējās instances tiesas palātai bez attiecīgās kompetences, kas atbilst prasībām, kas Eiropas Savienību tiesību aktos ir noteiktas tiesai, kurā tika iesniegts tiesību aizsardzības līdzeklis par Savienības lietu, ir jāatstāj nepiemēroti valsts likuma noteikumi, kuros ir izslēgta tās jurisdikcija šajā lietā?

____________

1 OV L 303, 16. lpp.