Language of document :

2018 m. rugpjūčio 23 d. Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dong Yang Electronics Sp. z o.o. / Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Byla C-547/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Atsakovė: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar vien iš to, kad ne Europos Sąjungoje įsisteigusi bendrovė turi įsteigtą patronuojamąją bendrovę Lenkijoje gali būti daroma išvada, kad Lenkijoje yra nuolatinis padalinys, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 44 straipsnį ir 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/20112 , kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, 11 straipsnio 1 dalį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar trečiasis asmuo privalo vertinti ne Europos Sąjungoje įsisteigusios ir jos patronuojamosios bendrovės sutartinius santykius, siekdamas nustatyti ar pirmosios bendrovės nuolatinis padalinys yra Lenkijoje?

____________

1 OL L 347, p. 1.

2 OL L 77, p. 1.